Tuyệt đối không sử dụng xe ô tô công để phục vụ lợi ích cá nhân

89
 Đó là chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 228-CV/TU ngày 11/01/2017 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý xe ô tô công trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể các cấp; Bí thư các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Chủ tịch UBND các địa phương thực hiện nghiêm túc quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý. Bên cạnh đó, các chức danh lãnh đạo được trang bị xe ô tô phục vụ công tác trong tiêu chuẩn theo quy định mới được đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và các chức danh khác cần thực hiện nghiêm, không sử dụng ô tô công đưa đón theo đúng quy định.Mặt khác, xe ô tô công chỉ được sử dụng phục vụ cho các hoạt động, công tác của cơ quan, đơn vị; tuyệt đối không sử dụng xe ô tô công để phục vụ lợi ích cá nhân và khuyến khích đi công tác bằng các phương tiện công cộng; nghiêm cấm lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không được phân công nhiệm vụ lái xe tự lái xe của cơ quan, đơn vị trong mọi trường hợp.

Ngoài ra, Tỉnh ủy cũng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp, bố trí xe ô tô công hiện có tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo phù hợp, đúng quy định, phát huy tốt hiệu quả; xây dựng quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô công theo đúng quy định hiện hành và chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời tạo điều kiện, công khai cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được biết, giám sát thực hiện. Đặc biệt, Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban và Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng xe ô tô công; kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm để xử lý kiên quyết theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

(Quang Binh Portal)