UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong Công an Quảng Bình

192

Ngày 02/08/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1363/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong Công an Quảng Bình.

Theo đó, để triển khai thực hiện  Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” nghiêm túc, hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch, phát động sâu rộng trong toàn lực lượng và xem đây là giải pháp quan trọng để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 29/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ Công an tỉnh trong việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động; vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tích cực tham gia có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời thường xuyên đóng góp ý kiến về đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, ứng xử, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ Công an cũng như hoạt động của Công an cơ sở.

Đối với các cơ quan thông tin truyền thông đại chúng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động; các gương điển hình tiên tiến, gương “người tốt”, “việc tốt”, hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an gương mẫu, tận tụy, bản lĩnh, ứng xử văn hóa… và những thành tích, chiến công của lực lượng Công an trong toàn tỉnh.

Trước đó, Công an Quảng Bình đã hướng dẫn nội dung xây phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ được thể hiện trên các mặt công tác như sau:

Công an huyện Bố Trạch ký kết giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động. Ảnh: TH.

+ Phong cách bản lĩnh chính trị: Có lời nói, hành động thể hiện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt nam, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt nam; trung thành với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng phấn đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; luôn thể hiện sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước. Nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; thường xuyên học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Đảng; vững vàng về tư tưởng, không hoang mang, dao động trước khó khăn, thách thức; kiên quyết lên án và đấu tranh với quan điểm, tư tưởng sai trái, các biểu hiện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhất là cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ và chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch; cảnh giác, phòng ngừa các thủ đoạn tấn công, lôi kéo, mua chuộc của các thế lực thù địch và các loại tội phạm theo phương châm hành động “tích cực bảo vệ mình, chủ động tấn công địch”; có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; không dấu diếm, dám nhận khuyết điểm. Trong phê bình không né tránh, không ngại va chạm; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh; không lợi dung phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng; nghiêm khắc với bản thân, tự rèn luyện, trau dồi đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tận tụy, không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sáu điều Bác Hồ dạy CAND; đề cao tinh thần cương quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, luôn đặt lợi ích tập thể, lợi ích cộng đồng, xã hội lên trên lợi ích cá nhân.

+ Phong cách bản lĩnh trong công tác, chiến đấu: Luôn có thái độ, hành vi văn minh, lịch sự, tôn trọng, khiêm tốn, đúng mực; bĩnh tĩnh lắng nghe, nhiệt tình chia sẻ, tận tình phục vụ, khôn khéo xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự liên quan đến người dân; luôn giữ thái độ gần gũi, thân thiết nhưng nghiêm túc, đúng mực, phân biệt rõ ràng giữa người thi hành công vụ với công dân; kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng, khôn khéo, linh hoạt xử lý các loại đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, bảo đảm yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; xử lý công tâm, khách quan, đúng pháp luật mọi hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật, lấy giáo dục, cảm hóa, thuyết phục là chính; không dung túng, bao che hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng; không “hình sự hóa” quan hệ dân sự, quan hệ kinh tế hoặc “hành chính hóa” vụ việc hình sự dẫn đến bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan, sai, xâm phạm đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người dân; bảo vệ cái đúng, cái tốt, đấu tranh với cái xấu, cái sai; không nhũng nhiễu, cố tình gây khó khăn, kéo dài thời gian giải quyết yêu cầu  chính đáng của người dân để vụ lợi, vòi vĩnh đòi hối lộ; không được lợi dụng nghề nghiệp, chức vụ, quyền hạn để trục lợi, trả thù cá nhân; có năng lực, tư duy làm việc năng động, sáng tạo, nhạy bén.

+ Phong cách bản lĩnh trong quan hệ và sinh hoạt cộng đồng: Trong công tác, sinh hoạt, CBCS Công an phải đoàn kết, tương trợ, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trên tình đồng chí, đồng đội; sẵn sàng lắng nghe ý kiến, chia sẻ quan điểm, cầu thị, học hỏi lẫn nhau; đồng cảm, chia sẻ khó khăn; luôn nêu cao ý thức đấu tranh bảo vệ uy tín, danh dự của đồng chí, đồng đội và của tập thể; không có thái độ hành vi nhằm hạ uy tín của đồng nghiệp, uy tín của tập thể; không đố kỵ, bè cánh, lợi dụng tự phê bình, phê bình, dân chủ nội bộ để vu khống, hạ uy tín, trả thù cá nhân, gây rối nội bộ; không suồng sả trong sinh hoạt tập thể; trong sinh hoạt cộng đồng và nơi cư trú, CBCS phải luôn gần gũi, tôn trọng và giúp đỡ nhân dân; bản thân và thành viên trong gia đình phải tôn trọng và gương mẫu chấp hành quy tắc cộng đồng, phong tục, tập quán, văn hóa, quy định của địa phương và gương mẫu tham gia các phong trào ở nơi cư trú; bản thân phải luôn gần gũi, đoàn kết giúp đỡ mọi người.

+ Phong cách nhân văn, vì nhân dân phục vụ: Có lòng yêu thương con người; tin tưởng vào khả năng, ý chí, phẩm giá của con người; tin vào trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của nhân dân; đối xử nhân đạo, nhân ái, khoan dung độ lượng, cảm thông, chia sẻ nỗi đau của người khác, sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, xã hội từ thiện; hiếu với dân “kính dân”, “trọng dân”, “tự tin”, “gần dân”, lắng nghe, tôn trọng nhân dân; có thái độ văn minh, lịch sự, khiên tốn, quan hệ đúng mực với nhân dân; luôn chú ý lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp của nhân dân, phản ánh về tình hình an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng; lắng nghe nguyện vọng, ý kiến thắc mắc, khiếu kiện, tố cáo của nhân dân để tận tình giải quyết; khi tiếp xúc với nhân dân, CBCS Công an nhân dân luôn có thái vui vẻ, niềm nở, chào hỏi, tận tình phục vụ; tiếp nhận thông tin, giải quyết công việc liên quan đến nhân dân nghiêm túc, nhanh chóng, chu đáo, đảm bảo đúng quy trình, quy chế và quy định của pháp luật; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn xâm phạm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân; không nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho người dân; văn minh, lịch sự, ứng xử đúng mực khi tiếp xúc với cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; tôn trọng pháp luật, phong tục, tập quán nước sở tại; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Pháp chế – PV11