Văn bản hợp nhất Thông tư về lĩnh vực điều tra hình sự trong Công an nhân dân

946
Ngày 19/11/2018, Bộ trưởng Bộ Công an ký Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BCA hợp nhất Thông tư quy định về phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, thẩm quyền điều tra hình sự trong Công an nhân dân và các đội điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện.
 
Ảnh minh họa.
 

Thông tư này quy định về phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp; nhiệm vụ, quyền hạn điều tra hình sự của các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra các cấp, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an nhân dân; bố trí các đội điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Công an cấp huyện):

+ Phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Cảnh sát hình sự

+  Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tê, buôn lậu

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý

+ Phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Cảnh sát hình sự

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu 

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý

+ Bố trí các đội điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện

+ Phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Điều tra tổng hợp

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Cảnh sát hình sự

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý

+ Nhiệm vụ; quyền hạn điều tra tội phạm trong trường hợp không bố trí đủ 04 đội điều tra

+ Phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an

+ Phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh

+ Tiến hành điều tra vụ án hình sự về tội phạm khác liên quan đến an ninh quốc gia hoặc để đảm bảo khách quan theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Công an

+ Nhiệm vụ, quyền hạn điều tra của các cơ quan của Công an nhân dân đượcgiao nhiệm vụ tiến hành mộtsố hoạt động điều tra

Thông tư này có hiệu lực thi hành kế từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, thay thế Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân và những quy định trước đây của Bộ Công an trái với Thông tư này./.

Theo CTTĐT Bộ Công an