Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Lệ Thủy

488

Trong lãnh đạo đường lối bảo vệ an ninh, trật tự, nguyên tắc gắn bó mật thiết với nhân dân được Đảng cụ thể hóa thành định hướng chiến lược “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân”, trở thành nghệ thuật huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo vệ Tổ quốc. Đối với việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, Công an huyện Lệ Thủy chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, củng cố vững chắc cơ sở chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân góp phần tạo cơ sở, tiền đề để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm sự ổn định, vững mạnh về an ninh – quốc phòng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Để xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, Công an huyện đã chủ động xây dựng, triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh, trật tự trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực gắn chặt với việc tham mưu, triển khai thực hiện các mặt công tác trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ Việt Nam huyện và các ban, ngành, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (Năm 2016 tổ chức được 27 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các khu dân cư, trường học cho hơn 8.000 lượt người; năm 2017 tổ chức được 30 cuộc tuyên truyền pháp luật tại 23 khu dân cư, 07 trường học và ký cam kết đảm bảo ANTT cho 6.500 lượt người) qua đó đã tác động, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia bảo vệ, giữ gìn ANTT. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, lĩnh vực. Thế trận an ninh nhân dân được xây dựng, củng cố theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay từ cơ sở”, kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là trên các địa bàn chiến lược, xung yếu, phức tạp ở vùng núi (Các xã Kim Thủy, xã Lâm Thủy, xã Ngân Thủy), miền biển (Xã Ngư Thủy Bắc, xã Ngư Thủy Trung, xã Ngư Thủy Nam); quan hệ phối hợp giữa Công an huyện với các ngành được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu. Khơi dậy, quy tụ và phát huy nhân tố chính trị – tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Nhân dân ngày càng tin tưởng, cung cấp, hỗ trợ cho lực lượng Công an trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội (Năm 2016, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 200 tin, trong đó có hơn 150 tin có giá trị, giúp phát hiện, bắt xử lý các đối tượng phạm tội và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật rồi bỏ trốn; năm 2017, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 255 nguồn tin, trong đó có 90 nguồn tin quan trọng). Qua đó, lực lượng Công an đã nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, ổn định chính trị. Công tác củng cố, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được quan tâm thực hiện thường xuyên. Đến nay, trên địa bàn huyện Lệ Thủy có 64 mô hình được xây dựng và nhân rộng trên 200 khu dân cư, trong đó có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả.

Công an huyện Lệ Thủy phối hợp các cơ quan, đơn vị thăm và tặng quà cho đồng bào các xã miền núi huyện Lệ Thủy

Qua thực tiễn xây dựng thế trận an ninh nhân dân góp phần quan trọng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, Công an huyện rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

1. Quần chúng nhân dân là lực lượng cách mạng có vị trí to lớn, vai trò quyết định trong xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, đúng như Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Do đó, cấp ủy, lãnh đạo các cấp cần nhận thức sâu sắc và phát huy sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, coi đây là công tác thường xuyên để chủ động phòng ngừa, không để kẻ địch, bọn tội phạm lợi dụng hoạt động; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

2. Hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và sự ổn định, phát triển về mọi mặt của đời sống xã hội là nền tảng vững chắc của nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Vì vậy, cần quan tâm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, hoạt động ngày càng có chất lượng, hiệu quả, động viên được sức mạnh của quần chúng nhân dân.

3. Trong chiến lược xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, phải lấy địa bàn khu dân cư làm cốt lõi để triển khai lực lượng, phương tiện và biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự. Vì vậy, phải lấy địa bàn khu dân cư, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự làm cốt lõi để triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp nhằm xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chủ động giữ vững an ninh, trật tự; vừa thực hiện phòng ngừa xã hội rộng rãi, vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự tại cơ sở.

4. Kết hợp chặt chẽ thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, khu dân cư là nơi thể hiện sức mạnh của thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng nền an ninh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

5. Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Việc triển khai đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chặt chẽ, thống nhất, có chương trình, kế hoạch, nội dung cụ thể, sát với tình hình thực tiễn; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, coi trọng củng cố bên trong, xây dựng nội bộ vững mạnh là nền tảng để đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, thời gian tới Công an huyện Lệ Thủy tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

Một là, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28, ngày 21/4/2014 của Bộ Công an về “Tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành và đề ra chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị địa phương.

Hai là, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của việc xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Có chủ trương, giải pháp góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc về ANTT tại cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng”. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội; những sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm để Nhân dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả.

Ba là, xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, các đề án đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin. Tăng cường công tác nắm tình hình và có kế hoạch bố trí lực lượng cần thiết để xây dựng thế trận an ninh liên hoàn, gắn kết với kế hoạch nghiệp vụ khác, giành thế chủ động trong phòng ngừa, tấn công các loại tội phạm. Kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp vận động quần chúng với các biện pháp công tác khác của ngành, giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ; giữa phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và địa bàn dân cư.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Tăng cường công tác tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt; động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, xã, phường, doanh nghiệp, nhà trường an toàn; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; có chính sách thỏa đáng đối với những trường hợp bị thương, hy sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản, danh dự khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân.

Năm là, không ngừng xây dựng lực lượng Công an huyện trong sạch, vững mạnh,; chú trọng đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác xây dựng phong trào; xây dựng lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò các tổ chức tự quản làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Bảo đảm yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, thực sự vì dân, gần dân, được dân tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ – đó là nhân tố cơ bản để lực lượng Công an làm tốt vai trò tham mưu phối hợp xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân.

Thượng tá Ngô Văn Toản         

Phó Trưởng Công an huyện Lệ Thủy