5.1 Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không 5.2 Thành phần hồ sơ    Bản   chính Bản sao   – Giấy đăng ký tiếp nhận VLNCN. – Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển VLNCN.      x   – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh       x – Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để sản xuất, kinh

5.1 Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không 5.2 Thành phần hồ sơ     Bản chính Bản sao – Văn bản đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển. Nội dung văn bản thể hiện rõ lý do, số lượng, chủng loại, nơi đi, nơi đến, phương tiện vận chuyển công cụ hỗ trợ.       x – Văn bản cho phép vận chuyển công cụ hỗ

5.1 Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không 5.2 Thành phần hồ sơ     Bản chính Bản sao – Vãn bản của tổ chức ðề nghị cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao       x – Vãn bản giải trình rõ lý do việc mất giấy phép sử dụng (nếu mất)       x – Giấy giới

5.1 Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không 5.2 Thành phần hồ sơ    Bản       chính Bản sao – Văn bản đề nghị đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao của cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị. Nội dung văn bản phải thể hiện rõ lý do đổi giấy phép; số lượng giấy phép đổi; chủng loại,

5.1 Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Đối tượng được cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng theo quy định tại Điều 13; đối tượng được cấp giấy phép sử dụng vũ khí thể thao theo quy định tại Điều 17, Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 5.2 Thành phần hồ

5.1 Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không 5.2 Thành phần hồ sơ   Bản  chính Bản sao – Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức. Nội dung văn bản phải thể hiện rõ lý do cấp lại, số lượng Giấy phép cấp lại; số lượng, chủng loại, ký hiệu công cụ hỗ trợ đề nghị cấp lại.       x –  Giấy phép bị

5.1 Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Chỉ cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ cho đối tượng theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 25/2012/NĐ-CP, ngày 05/4/2012 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ khi giấy phép bị hỏng. 5.2 Thành phần

  5.1 Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Chỉ đối tượng được quy định tại Điều 19, Nghị định số 25/2012/NĐ-CP, ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ mới được cấp giấy phép sử dụng CCHT. 5.2 Thành phần hồ sơ   Bản  chính  Bản sao

5.1 Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Chỉ đối tượng được quy định tại Điều 19, Nghị định số 25/2012/NĐ-CP, ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ mới được phép mua CCHT. 5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao – Văn bản đề nghị

5.1 Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính * Các trường hợp chuyển nơi thường trú sau đây được cấp giấy chuyển hộ khẩu: Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. * Không thuộc các trường hợp sau: – Chuyển đi trong phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung