MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình. PHẠM VI Áp dụng cho việc Tuyển sinh vào các trường  Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN – Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. – Các văn bản pháp quy liên quan. ĐỊNH

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình. PHẠM VI Áp dụng cho việc Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân trong  Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN – Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. – Các văn bản

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình. PHẠM VI Áp dụng cho việc Tuyển lao động hợp đồng trong  Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN – Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. – Các văn bản pháp quy liên

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia trong  Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình. PHẠM VI Áp dụng cho việc Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia trong  Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN – Tiêu chuẩn quốc gia

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc sơ Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã. –

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Trình báo mất hộ chiếu tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Trình báo mất hộ chiếu tại Công an tỉnh Quảng Bình. – Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Cấp Giấy chứng nhận về nước cho nạn

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân