Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình. PHẠM VI Áp dụng cho việc Tuyển sinh vào các trường  Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN – Tiêu …
Đọc tiếp Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình. PHẠM VI Áp dụng cho việc Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân trong  Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình. TÀI …
Đọc tiếp Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình. PHẠM VI Áp dụng cho việc Tuyển lao động hợp đồng trong  Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN …
Đọc tiếp Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia trong  Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình. PHẠM VI Áp dụng cho việc Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia trong  Công an nhân dân …
Đọc tiếp Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp xã

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc sơ Khai báo …
Đọc tiếp Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp xã

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – …
Đọc tiếp Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử

Trình báo mất hộ chiếu

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Trình báo mất hộ chiếu tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Trình báo mất hộ chiếu tại Công an …
Đọc tiếp Trình báo mất hộ chiếu

Cấp Giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. …
Đọc tiếp Cấp Giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài

Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI …
Đọc tiếp Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết hồ sơ Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình, đảm bảo thủ tục được thực hiện đạt chất lượng và hiệu quả đề ra. PHẠM VI – Áp dụng …
Đọc tiếp Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại Công an tỉnh Quảng Bình