Cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện)

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện). PHẠM VI – Áp dụng cho việc điều chỉnh những thay đổi trong cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện). – Đội …
Đọc tiếp Cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện)

Xóa đăng ký thường trú tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện)

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc xóa đăng ký thường trú tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện). PHẠM VI – Áp dụng cho việc điều chỉnh những thay đổi trong xóa đăng ký thường trú tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện). – …
Đọc tiếp Xóa đăng ký thường trú tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện)

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện)

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện). PHẠM VI – Áp dụng cho việc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã (thuộc Công an …
Đọc tiếp Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện)

Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện)

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc điều chỉnh những thay đổi trong cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện). PHẠM VI – Áp dụng cho việc điều chỉnh những thay đổi trong cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp …
Đọc tiếp Cấp lại sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện)

Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện)

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện). PHẠM VI – Áp dụng cho việc điều chỉnh những thay đổi trong cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện). – Công …
Đọc tiếp Cấp đổi sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện)

Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện)

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện). PHẠM VI – Áp dụng cho việc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện). – Công an cấp xã …
Đọc tiếp Tách sổ hộ khẩu tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện)

Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện) Ngày ban hành: / /2021

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc đăng ký thường trú tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện) theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện) thuộc Công …
Đọc tiếp Đăng ký thường trú tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện) Ngày ban hành: / /2021

Xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện (Công an thị xã, thành phố)

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện (Công an thị xã, thành phố). PHẠM VI – Áp dụng cho việc điều chỉnh những thay đổi trong việc xác nhận trước đây đã đăng ký thường …
Đọc tiếp Xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện (Công an thị xã, thành phố)

Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật tại Công an cấp huyện (Công an thị xã, thành phố)

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật tại Công an cấp huyện (Công an thị xã, thành phố). PHẠM VI – Áp dụng cho việc điều chỉnh những thay đổi trong hủy bỏ kết quả đăng ký thường …
Đọc tiếp Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật tại Công an cấp huyện (Công an thị xã, thành phố)

Xóa đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện (Công an thị xã, thành phố)

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc xóa đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện (Công an thị xã, thành phố). PHẠM VI – Áp dụng cho việc điều chỉnh những thay đổi trong xóa đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện (Công an thị …
Đọc tiếp Xóa đăng ký thường trú tại Công an cấp huyện (Công an thị xã, thành phố)